Learn name of geometric shapes in Bulgarian. Volumetric and planes figures. Bulgarian language.

Names of the geometric figures in Bulgarian
1триъгълник
2квадрат
3ромб
4правоъгълник
5успоредник
6трапец
7четириъгълник
8петоъгълник
9шестоъгълник
10осмоъгълник
11многоъгълник
12кръг
13овал
14елипса
15пръстен
16куб
17цилиндър
18сфера (топка)
19паралелепипед
20конус
21пирамида
22призма
23месец
24звезда
25сърце